Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/wwwdlafirm/ftp/21pm.pl_website/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/wwwdlafirm/ftp/21pm.pl_website/wp-includes/plugin.php on line 600
Regulamin 21pm.pl - Zarządzanie projektamiZarządzanie projektami

Regulamin 21pm.pl

Regulamin platformy 21pm.pl

Niniejszy Regulamin platformy 21pm.pl obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a 21pm.pl. Dostęp do Platformy jak również korzystanie z jej funkcjonalności, podlega każdorazowo niniejszemu Regulaminowi.

WAŻNE: Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy z Operatorem.

 1. Definicje Cennik
  Załącznik nr 1 do Regulaminu wskazujący wysokość wynagrodzenia należnego Operatorowi z tytułu świadczenia Usług, w tym w szczególności Usług Dodatkowych.Konto
  wydzielona część Platformy przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika za podaniem hasła oraz identyfikatora. Na warunkach wskazanych przez Operatora w Regulaminie lub w inny sposób, Operator może umożliwić Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych identyfikatorów oraz haseł, które przypisane będą do Konta i będą jego integralną częścią. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych przypisywanych danemu Użytkownikowi.Konto Zweryfikowane
  Konto, w stosunku do którego przeprowadzona została procedura sprawdzenia tożsamości Użytkownika. Weryfikacja tożsamości Użytkownika jest opcjonalna. W celu uniknięcia wątpliwości z Platformy mogą korzystać Użytkownicy, którzy nie posiadają Konta Zweryfikowanego. Operator wspiera bezpieczne korzystanie z Platformy i dąży do stworzenia godnego zaufania środowiska dla profesjonalnego handlu. Z tego powodu Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia w niektórych przypadkach funkcjonalności, z których korzystać mogą Użytkownicy, którzy nie posiadają Konta Zweryfikowanego (np. z wybranych Usług Dodatkowych lub usług finansowych oferowanych na Platformie przez podmiot 21pm.pl), bez podawania przyczyny takiego ograniczenia.Kraje Skrajnie Wysokiego Ryzyka
  oznaczają kraje, takie jak: Kuba, Iran, Sudan, Syria, Korea Północna. Lista krajów wskazanych w zdaniu poprzednim może być zmieniona przez Operatora w trybie zmiany Regulaminu, wskazanym w pkt 16.1 do 16.4 Regulaminu.Operator
  Firma 21pm.plPlatforma
  system informatyczny pełniący funkcję platformy zarządzania projektami B2B („business to business”), dostępny dla Użytkowników oraz Użytkowników Niezarejestrowanych pod marką 21pm.pl i dostępny w szczególności pod adresem www.21pm.pl, którego właścicielem jest Operator i który zarządzany jest przez Operatora.Regulamin
  niniejszy dokument stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikiem.

  Regulamin Dodatkowy
  dostępny za pomocą Platformy dokument w postaci elektronicznej, za pomocą którego Operator może oferować nowe Usługi Dodatkowe, zniżki, rabaty, promocje z tytułu korzystania z Usług Dodatkowych, zmiany zakresu Usług Pakietu Podstawowego oraz inne warunki handlowe. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Dodatkowym, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Operatora określa Regulamin.

  Transakcja
  każda umowa, w tym umowa sprzedaży lub najmu, zawierana pomiędzy Użytkownikami przy wykorzystaniu Platformy oraz zastosowaniu zasad wskazanych w Regulaminie. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, dla skuteczności Transakcji Użytkownik nie jest zobowiązany do posiadania Konta Zweryfikowanego.

  Umowa
  umowa o świadczenie Usług zawierana przez Operatora z Użytkownikiem lub z Użytkownikiem Niezarejestrowanym w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego.

  Usługi Pakietu Podstawowego
  funkcjonalności Platformy obejmujące obsługę: profilu Użytkownika, projektów, zadań, protokołów, zamówień, ofert, powiadomień i komunikacji wewnętrznej, oraz wszystkie inne funkcje, nie zdefiniowane wyraźnie jako Usługi Dodatkowe.

  Usługi Dodatkowe
  funkcjonalności Platformy lub inne usługi świadczone przez Operatora, z których korzystanie przez Użytkownika jest uwarunkowane złożeniem oświadczenia woli poprzez mechanizmy Platformy i może być uwarunkowane wniesieniem opłaty wskazanej w Cenniku, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu lub w Regulaminach dodatkowych na zasadach określonych w Regulaminie lub w Regulaminach Dodatkowych. Operator może świadczyć Użytkownikowi wybrane Usługi Dodatkowe przez zdefiniowany przez Operatora czas nieodpłatnie, bez wcześniejszego złożenia oświadczenia woli przez Użytkownika, co nie oznacza zobowiązania Użytkownika do korzystania z tych usług po upływie tego czasu, w szczególności zobowiązania Użytkownika do ponoszenia opłaty z tego tytułu..

  Użytkownik
  osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, mająca siedzibę w kraju innym niż Kraj Skrajnie Wysokiego Ryzyka, której mające zastosowanie przepisy prawa przyznają zdolność prawną oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę i podała prawdziwe i dokładne informacje wymagane przez Operatora podczas rejestracji na Platformie. Konsument w rozumieniu prawa mającego zastosowanie, w szczególności osoba, której działalność nie ma związku z działalnością zawodową lub gospodarczą nie może być Użytkownikiem Platformy.

  Użytkownik Niezarejestrowany
  osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, mająca siedzibę w kraju innym niż Kraj Skrajnie Wysokiego Ryzyka, której mające zastosowanie przepisy prawa przyznają zdolność prawną oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę z Operatorem. Konsument w rozumieniu prawa mającego zastosowanie, w szczególności osoba, której działalność i korzystanie z Platformy nie ma związku z działalnością zawodową lub gospodarczą nie może być Użytkownikiem Niezarejestrowanym Platformy, jak też nie może korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Platformę.

 2. Założenie Konta i korzystanie z Usług
  1. Operator działając zgodnie z polskim, unijnym oraz międzynarodowym prawem w zakresie sankcji nakładanych przez m.in. Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone, nie angażuje się w żadne relacje) z podmiotami pochodzącymi z określonych państw (w szczególności zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie jako Kraje Skrajnie Wysokiego Ryzyka), na które nałożono sankcje, jak też z podmiotami pochodzącymi lub powiązanymi finansowo z tymi krajami, ani też Operator nie oferuje żadnych usług na rzecz takich podmiotów.
  2. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie poprzez wprowadzenie podstawowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą na przykład, między innymi: numer identyfikacji podatkowej, numer telefonu, nazwa, adres (ulica, numer, kod, miejscowość) oraz imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby zakładającej Konto w imieniu i na rzecz Użytkownika. W celu uproszczenia procesu zakładania Konta, Operator może pobrać dane rejestrowe, w tym między innymi dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, z publicznie dostępnych rejestrów udostępniających dane o przedsiębiorcach lub innych osobach prawnych, i przypisać je do tworzonego Konta.
  3. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z wpisem do odpowiedniego rejestru związanego z działalnością gospodarczą, jeżeli rejestr taki istnieje w kraju, w którym Użytkownik ma siedzibę. W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który Użytkownik wykorzystuje w prowadzeniu działalności gospodarczej.
  4. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie wybiera hasło dostępu do Konta, które zobowiązany jest zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki faktyczne i prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta (lub przypisanych do niego identyfikatorów) przez osoby posługujące się hasłem Użytkownika (lub hasłem przypisanym do określonego identyfikatora).
  5. Ze względu na profesjonalny charakter Platformy osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej również mogą rejestrować Konta Użytkownika, a tym samym być stroną Umowy.
  6. Utworzenia Konta (tym samym zawarcia Umowy) może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań.
  7. Do utworzenia Konta niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie zakładania Konta. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie Umowy.
  8. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu przez Użytkownika na link potwierdzający rejestrację, który zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy rejestracji. Nie ma możliwości korzystania z Konta dopóki nie zostanie ono aktywowane.
  9. W celu uzyskania statusu posiadacza Konta Zweryfikowanego Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia swojej tożsamości wobec Operatora zgodnie z wytycznymi Operatora. Proces weryfikacji może się różnić w poszczególnych krajach i zostanie określony przez Operatora w komunikacji elektronicznej wystosowanej do Użytkownika w trakcie procesu rejestracji na Platformie lub po tym procesie.
  10. Proces rejestracyjny oraz proces weryfikacji opisany w punktach 2.1-2.10 powyżej nie jest wymagany od Użytkowników, którzy będą korzystać z Platformy poprzez zalogowanie się z portali społecznościowych.
  11. W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych rejestrowych podanych przez Użytkownika Operator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania kopii zaświadczeń z właściwych rejestrów potwierdzających dane podane w procesie rejestracji. Operator może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta. Odmowa lub brak przesłania przez Użytkownika żądanych danych lub dokumentów lub stwierdzenia przez Operatora, że podane dane są nieprawdziwe powoduje, iż Operator nie jest zobowiązany do utworzenia Konta i zawarcia Umowy. Gdy brak lub odmowa przesłania żądanych danych Użytkownika dotyczy Konta już aktywnego, Operator jest uprawniony do jego zablokowania, jak i do rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 11 Regulaminu.
  12. Każda osoba może dokonać zgłoszenia nadużycia polegającego na istnieniu Konta zarejestrowanego przez osobę nieuprawnioną lub z wykorzystaniem nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych związanych z prowadzoną przez zgłaszającego działalnością gospodarczą. Zgłoszenie może być dokonane przy pomocy opcji dostępnej na Platformie pod nazwą „zgłoś nadużycie” lub poprzez wewnętrzny mechanizm komunikacji dostępny na Platformie.
  13. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nadużyciu Operator skontaktuje się z osobą dokonującą zgłoszenia. Operator uprawniony jest do żądania przesłania przez zgłaszającego dokumentów, które w jego ocenie zagwarantują wiarygodność zgłoszenia o nadużyciu. Osoba zgłaszająca nadużycie ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika Konta, w stosunku do którego zgłosiła nadużycie za skutki wynikające z dokonania zgłoszenia niezasadnego lub w złej wierze. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Platformie.
  14. Jeżeli jest to wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa, Użytkownik w każdym przypadku będzie zobowiązany do przekazania Operatorowi wyciągu z odpowiedniego rejestru spółek oraz kopii paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość jednej z osób upoważnionych do reprezentowania Użytkownika.
 3. Treści publikowane przez Użytkowników
  1. Użytkownik nie może w ramach aktywności na Platformie umieszczać treści (w tym, między innymi, zdjęć, tekstu, dokumentów lub innych materiałów lub informacji) naruszających przepisy obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych. W przypadku otrzymania zawiadomienia o dokonaniu takiego naruszenia Operator zastrzega sobie prawo do dokonania usunięcia takich treści, zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Operator nie ma możliwości technicznych ani organizacyjnych, aby w sposób ciągły i regularny monitorować lub weryfikować treści przesyłane przez Użytkownika na Platformę. W przypadku wykrycia przez Użytkownika lub dowolną inną osobę lub podmiot, że treści przesłane przez Użytkownika mogą naruszać przepisy lub inne postanowienia Umowy lub niniejszego Regulaminu, należy skontaktować się z Operatorem za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego na Platformie. W przypadku reprezentowania osoby trzeciej, osoba lub podmiot wskazane w ostatnim zdaniu niniejszego punktu powinny bez zbędnej zwłoki przedstawić Operatorowi odpowiednie pełnomocnictwo na piśmie lub inne ważne upoważnienie do reprezentowania strony trzeciej.
  3. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany zobowiązani są do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z Regulaminem oraz Regulaminem Dodatkowym, jak też zgodnie z dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, których celem lub skutkiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie innym Użytkownikom lub Użytkownikom Niezarejestrowanym korzystania z Platformy lub którejkolwiek z jej funkcjonalności. Zakazane jest korzystanie z funkcjonalności Platformy niegodnie z ich przeznaczeniem. Operator zachowuje prawo do przenoszenia wiadomości elektronicznych i innych informacji wysyłanych przez Użytkownika za pomocą Platformy niezgodnie z Regulaminem do skrzynki oznaczonej jako „Spam” lub ich usunięcia.
 4. Wynagrodzenie i opłaty na rzecz Operatora
  1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług Pakietu Podstawowego jest bezpłatne.
  2. Operator może świadczyć Użytkownikowi Usługi Dodatkowe odpłatnie. Opłaty oraz sposób ich dokonywania z tytułu świadczenia przez Operatora Usług Dodatkowych wskazane będą w Cenniku stanowiącym Załącznik 1 lub w Regulaminach Dodatkowych.
  3. Operator może świadczyć bezpłatnie Użytkownikowi wybrane Usługi Dodatkowe przez zdefiniowany przez Operatora okres, po zakończeniu którego Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z tych Usług Dodatkowych, a w szczególności do ponoszenia opłaty z tego tytułu.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych od Operatora za pośrednictwem mechanizmów Platformy.
 5. Dane osobowe
  1. Administratorem wszelkich danych osobowych wprowadzonych w procesie zakładania Konta oraz przetwarzanych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy jest Operator. Dane będą przetwarzane celu wykonania Umowy, w celach analitycznych i statystycznych, jak też innych celach zgodnych z prawem. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może w niektórych przypadkach oznaczać brak możliwości świadczenia Usług. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich zmiany.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przez mające zastosowanie przepisy prawa, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza jako administrator danych z wykorzystaniem Platformy.
  3. Zakładając Konto w Platformie Użytkownik udostępnia adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji na Platformie oraz przesyłania mu drogą elektroniczną przez firmę 21pm.pl  oraz innych Użytkowników Platformy informacji handlowych, w tym ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do wzięcia udziału w aukcjach i innych podobnych komunikatów o charakterze komercyjnym.
  4. Platforma umożliwia wysłanie wiadomości z zaproszeniem do korzystania z Platformy osobie nie będącej Użytkownikiem. Ilekroć Użytkownik zaprasza do zarejestrowania się na Platformie lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia Transakcji osoby lub podmioty nie będące Użytkownikami Platformy, winien upewnić się, o ile niniejsze postanowienie ma zastosowanie, czy dysponuje stosowną zgodą na przesyłanie informacji handlowej na wykorzystywany przez tą osobę adres email zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
  5. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, nie stanowiących danych osobowych, zgromadzonych przez Operatora, w tym danych dotyczących Użytkowników oraz Transakcji.
 6. Odpowiedzialność Operatora
  1. Rolą Operatora jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do zarządzania projektami praz komunikacji pomiędzy Użytkownikami. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników Platformy składane innym Użytkownikom Platformy lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Transakcji lub treści przesyłanych przez Użytkownika na Platformę. Operator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
  2. Operator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Platformy spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez materiały przesyłane pomiędzy stronami Transakcji za pomocą Platformy lub na skutek wymiany informacji przez Użytkowników. Użytkownik każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.
  4. Operator będzie dokładać należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika wyłącznie w ramach procedur opisanych w pkt. 2 Regulaminu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.
  5. Użytkownik dokonując udostępnienia w ramach Konta określonych materiałów oraz opisów produktów lub usług oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Platformy utworów związanych z oferowanymi przez niego produktami lub usługami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień.
  6. Wszelkie oznaczenia identyfikujące podmioty z firmy 21pm.pl (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie za uprzednią zgodą Operatora wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
  7. Operatorowi przysługuje prawo do zablokowania lub usunięcia dowolnego zapytania ofertowego, pozycji katalogowej, aukcji lub innej treści wprowadzonej przez Użytkownika w którym uzna, że wprowadzone przez Użytkownika treści nie są zgodne z niniejszą Umową i budzą wątpliwość odnośnie ich rzetelności, wiarygodności lub zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Operator w takim przypadku powiadomi Użytkownika o dokonanych czynnościach.
  8. Operator może dokonywać zmian edytorskich w treści projektów  oraz zadań, w pozycji katalogowej lub w innej treści wprowadzanej przez Użytkownika, do czego Użytkownik upoważnia niniejszym Operatora. Zmiany edytorskie mają za zadanie poprawę jakości działania platformy, nie dotyczą zmian, które mogłyby mieć wpływ na przedmiot Projektu. W przypadku konieczności dokonania zmian merytorycznych, zmiany mogą być dokonane tylko po uprzedniej konsultacji z Użytkownikiem, który opublikował zapytanie będące przedmiotem edycji.
  9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkownika lub treści osób trzecich ani za szkody lub inne awarie wynikające z usterek w funkcjonowaniu Platformy w związku z oprogramowaniem lub sprzętem Użytkownika lub z ich niekompatybilnością z Platformą. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody związane z niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem Internetu.
 7. Prawo autorskie i inne prawa Operatora
  1. Platforma jak i inne materiały (m.in. tekst, grafika, zestawienie informacji w tym, ofert i licytacji, katalog produktów i inne) stworzone przez Operatora i udostępnione na Platformie, mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub bazę danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, i jako takie podlegają ochronie prawnej.
  2. Użytkownik, jak i Użytkownik Niezarejestrowany, może korzystać z utworów lub baz danych znajdujących się na Platformie, jak też innych materiałów, o których mowa punkcie 12.1, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Platformy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt 7.2 powyżej, Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany nie jest upoważniony w szczególności do:

   a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   c)w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   d)trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody Operatora lub innego podmiotu;

   e)tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

   f)rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

  4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie baz danych, Operator niniejszym oświadcza, że nie zezwala Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu na pobieranie lub wtórne wykorzystanie w jakimkolwiek celu istotnej, co do jakości lub ilości, części jakiejkolwiek bazy danych, której Operator jest producentem.
  5. Operator oświadcza, że w przypadku stwierdzenia naruszenia jego praw do Platformy, w tym materiałów wskazanych w punkcie 7.1 Regulaminu, będzie z całą stanowczością korzystał z uprawnień przysługujących mu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawie prawo własności przemysłowej, jak też na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych ustaw.
 8. Blokada Konta oraz rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem
  1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem wygasa wskutek:

   a)złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika lub Operatora, przy czym termin wypowiedzenia będzie wynosił 30 dni;

   b)wypowiedzenia przez Operatora umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

  2. Umowa z Użytkownikiem może być rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Operatora:

   a)dokonania naruszenia, o którym mowa w Regulaminie

   b)podania nieprawdziwych danych rejestrowych przez Użytkownika,

   c)naruszenia zakazu dostarczania treści bezprawnych, w tym treści naruszających prawa wyłączne osób trzecich,

   d)naruszenia poprzez podejmowania przez Użytkownika działań mających na celu lub skutkujących zakłóceniem pracy systemu informatycznego, na którym oparta jest Platforma, lub mogących powodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy przez Operatora, innych Użytkowników lub Użytkowników Niezarejestrowanych,

   f)podejmowania przez Użytkownika innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych Użytkowników lub Operatora.

  3. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu odpowiedniej części uiszczonych na rzecz Operatora opłat z tytułu korzystania z Usług Dodatkowych, w części za okres pozostały do zakończenia świadczenia usług zgodnie z warunkami świadczenia Usługi Dodatkowej.
  4. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Operatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia blokady konta Użytkownika w przypadku podejrzenia Operatora o korzystaniu z Konta Użytkownika przez osobę nieupoważnioną przez Użytkownika.
  5. Wskutek ustanowienia blokady Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Konta a w konsekwencji w szczególności dokonywanie Transakcji. W celu usunięcia blokady Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem Platformy. Operatorowi przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  6. Operator działając zgodnie z polskim, unijnym oraz międzynarodowym prawem w zakresie sankcji nakładanych przez m.in. Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone, nie angażuje się w żadne relacje z podmiotami pochodzącymi z określonych państw (w szczególności zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie jako Kraje Skrajnie Wysokiego Ryzyka), na które nałożono sankcje, jak też z podmiotami pochodzącymi lub powiązanymi finansowo z tymi krajami, ani też Operator nie oferuje żadnych usług na rzecz takich podmiotów. Operator zablokuje Konto i rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli na skutek okresowej kontroli prowadzonej przez Operatora, albo na podstawie informacji uzyskanych z innego źródła okaże się, że Użytkownik zarejestrowany na Platformie ma swoją siedzibę lub jest kontrolowany lub reprezentowany bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot lub osobę posiadającą siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z Krajów Skrajnie Wysokiego Ryzyka, a także w przypadku, gdy wyżej wskazane podmioty lub osoby znajdują się na liście sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone lub Organizację Narodów Zjednoczonych.
  7. W przypadku zablokowania Konta z powodów określonych w punkcie 8.6 powyżej, wszelkie czynności wykonywane w odniesieniu do Konta zostaną zablokowane przez Operatora z powodu naruszenia Regulaminu oraz będą uważane za nieważne w dniu blokady.
  8. W przypadku zablokowania Konta z powodów określonych w Regulaminie oraz w szczególności w przypadku blokady i rozwiązania Umowy z powodów określonych w punkcie 8.6 powyżej, Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub z którym rozwiązana została Umowa oraz Użytkownik, który otrzymał ofertę lub zapytanie ofertowe od wyżej wskazanego Użytkownika nie będą podnosić żadnych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie lub utratę zysku wobec Operatora ani jakiegokolwiek podmiotu z firmy 21pm.pl w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w odniesieniu do blokady Konta, rozwiązania Umowy, oferty lub zapytania ofertowego.
 9. Reklamacje
  1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora powinna zostać przesłana do Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie i zawierać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko lub nazwa organizacji, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz proponowane jej rozstrzygnięcie.
  2. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku otrzymania reklamacji niepełnej lub nie zawierającej niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia, zwróci się do Użytkownika o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od otrzymania takich informacji.
 10. Wymagania techniczne
  1. W celu korzystania z Platformy konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych:

   ·  Microsoft Internet Explorer wersje od 8,

   ·  Mozilla Firefox wersje od 14,

   ·  Google Chrome wersje od 19,

   ·  Apple Safari wersje od 5.

  2. Użytkownik zobowiązany jest dostosować wgrywane pliki obrazów do formatu wymaganego przez Platformę. Obrazy te mogą być automatycznie modyfikowane przez mechanizmy informatyczne Platformy.
 11. Zmiana Regulaminu
  1. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze powiadomienia Użytkownika wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Użytkownika przez mechanizm informatyczny Platformy na Konto Użytkownika, lub poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Wiadomość będzie zawierać pełną treść nowej wersji niniejszego Regulaminu, z oznaczeniem wprowadzonych zmian, lub adres strony internetowej, pod którym udostępniono tę nową wersję Regulaminu.
  2. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
  3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Transakcje, które zostały zawarte pod rządami poprzednio obowiązującego Regulaminu.
  4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu.
  5. Zarówno zmiana procesu weryfikacji, o którym mowa w punktach 2.1 do 2.9 powyżej, jak i ograniczenie funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników nieposiadających Konta Zweryfikowanego , nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu i nie wymagają zgody Użytkownika. Informacje publikowane przez Operatora na Platformie, w tym za pomocą komunikacji tekstowej („chat”) z Użytkownikami lub Użytkownikami Niezarejestrowanymi, nie stanowią zmiany Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami publikowanymi przez Operatora na Platformie (w tym w ramach komunikacji chat), a Regulaminem, zastosowanie mają w pierwszej kolejności postanowienia Regulaminu.
 12. Inne
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  2. Operator może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.
  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem, w tym spory dotyczące istnienia, ważności, skuteczności oraz interpretacji Regulaminu zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Strzyżowie zgodnie z zasadami tego sądu. Miejscem arbitrażu będzie Strzyżów. Językiem postępowania arbitrażowego będzie polski, a wyrok będzie ostateczny i wiążący dla Użytkownika oraz Operatora lub Banku. Arbitrzy dokonają interpretacji niniejszego Regulaminu zgodnie z prawem polskim.
  4. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte, a Operator i Użytkownik w dobrej wierze rozpoczną negocjacje mające na celu przeformułowanie takiego postanowienia, aby było ono wykonalne i skuteczne i aby odzwierciedlało intencje Operatora i Użytkownika w chwili podpisania Regulaminu.
  5. Polska wersja Regulaminu jest jedyną wiążącą wersją. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie inne wersje językowe są publikowane przez Operatora wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie mają charakteru wiążącego.
  6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2014 r.
  7. Integralną częścią Regulaminu są następujące Załączniki:

 

Załącznik nr 1. Cennik

Dla Użytkowników będących klientami firmy 21pm.pl Dla Użytkowników niebędących klientami 21pm.pl
Usługi Pakietu Podstawowego
 1. profil Użytkownika (administrator, klient, pracownik, podwykonawca)
 2. projekty, zadania
 3. protokoły
 4. zapytania ofertowe
 5. składanie ofert
 6. katalog produktów
 7. powiadomienia o zdarzeniach systemowych
 8. komunikacja wewnętrzna
 9. oraz wszystkie funkcje nie zdefiniowane jako Usługi Dodatkowe
bezpłatnie bezpłatnie
Usługi Dodatkowe
 • Raporty
 • Wykres Gantta
bezpłatnie bezpłatnie